熱門影片

MUK MUK
394 Views · 5 年 前

Official Music Video:"Sea of Black" | Music by Truc Ho
https://youtu.be/gh8-kT-9uL4
中英字幕版:
https://youtu.be/PKj-opwUWuA

《香港,黑衫之海》视频(中英文歌词)

香港,黑衫之海,民心之海,大爱之海
香港,自由之地,栖息之所,吾之爱城
全世界注视你与你心心相印
全世界与你并行,皆知我们所求
自由,民主,唯我不懈追求
自由,民主,为了天下苍生

今夜,就在此夜,浩瀚星空作证
自由,意味着万世所向
全世界注视你与你心心相印
全世界与你并行,皆知我们所求
自由,民主,唯我不懈追求
自由,民主,为了天下苍生

我坚持我所坚持
我主张我所主张
我渴求我所渴求
我们为自己的信念迎战
自由,民主,唯我不懈追求
自由,民主,为了天下苍生

香港,自由之地,栖息之所,吾之爱城
香港,肩并肩手挽手,同心力
香港,今天勇敢宣言
今日香港,明天越南
我坚持我所坚持
我主张我所主张
我渴求我所渴求
我们为自己的信念迎战
自由,民主,唯我不懈追求
自由,民主,为了天下苍生

Hong Kong, sea of black, sea of hearts, sea of love
Hong Kong, land of free, land of you, land of me
The whole world is watching you every step of the way
The whole world is with you we all know what we need
Freedom, Democracy is all that we need ……
FREEDOM DEMOCRACY FOR YOU AND FOR ME
Freedom, Democracy is all that we need
Tonight is the night in the sky, there’s a sign
Freedom’s meant to be all the stars are aligned
The whole world is watching you every step of the way
The whole world is with you we all know what we need
Freedom, Democracy is all that we need ……
FREEDOM, DEMOCRACY FOR YOU AND FOR ME
Freedom, Democracy is all that we need
I stand for what I stand on ……
We stand up for what we believe
Freedom, Democracy is all that we need ……
FREEDOM, DEMOCRACY FOR YOU AND FOR ME
Freedom, Democracy is all that we need ……
Hong Kong, land of free, land of you, land of me
Hong Kong, side by side, hand in hand ALL AS ONE
Hong Kong, ngày hôm nay, Sáng tươi lên một niềm tin
Hong Kong, ngày hôm nay, Sẽ tương lai, là Việt Nam
I stand for what I stand on ……
We stand up for what we believe
Freedom, Democracy is all that we need ……
FREEDOM, DEMOCRACY FOR YOU AND FOR ME
Freedom, Democracy is all that we need ……
來源:
https://astorage.blogspot.com/....2019/07/blog-post_9.

g01iisee
1,201 Views · 6 年 前

https://youtu.be/r--Ckap5ryo
來源:黃子華Dayo Wong 棟篤笑 - 官方頻道

MUK MUK
738 Views · 6 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=WnEa_vN1yk4
--
立即到 iTunes 試聽及下載: http://smarturl.it/IronMan-EricKwok

及到各大數碼平台搶先聽!

KKBOX: http://kkbox.fm/GA0AmG

Moov: http://moov.hk/moovnow/music/product/productdetail.do?contributorid=00023394&roleid=Artist&productid=VAUN00402554

MusicOne: http://www.musicone.com.hk/#album/2053017

Soliton: http://share.soliton-music.com..../share/share_album.p

Spotify: http://open.spotify.com/album/....3eBayrO0Gsywv4kyjiTs


曲:Eric Kwok 詞:Eric Kwok/林若寧 唱:Eric Kwok

有個似都敏俊C 又似杜汶澤 又似係劉華
成日照住鏡 戴大眼仔差啲爆鏡
有冰冰咁似 冇GD咁正
行路搭地鐵 似係發哥嘅平凡人
係個平凡人 仲有銀行文員似
撒雅人打爆電腦

日又扮 夜又扮 日日扮 人人勁似
似藝人 似大人 似愛人 好幼稚
葉問 扮葉問 做葉問 人人勁似
我是誰 你是誰 好慶幸 係我幾似

Iron Man Iron Man 無敵化身
鬼咁多錢 鬼咁多女 嚇窒人
公眾偶像 公眾偶像 唔夠分
邊有一位 邊有一位 會勁過

Iron Man Iron Man 純屬似樣
可以打機 可以寫歌 繼續唱
鍾意我扮 可以照扮 係似樣
好似呢位 好似呢位 郭偉亮

個個叫我做唐尼  又串又頑皮 大眼又濃眉
誰又理會我 努力作曲一九八四
我好少拍戲 你好少會理
期待我合照 細路最多確實離奇
係確實離奇 係個奇聞離奇似
鐵甲人都算運氣

日又扮 夜又扮 日日扮 人人勁似
似藝人 似大人 似愛人 好幼稚
葉問 葉倩文 葉佩雯  人人又似
宋慧喬 閔大人 都教授 但我好似

Iron Man Iron Man 無敵化身
鬼咁多錢 鬼咁多女 嚇窒人
公眾偶像 公眾偶像 唔夠分
邊有一位 邊有一位 會勁過

Iron Man Iron Man 純屬似樣
可以打機 可以寫歌 繼續唱
鍾意我扮 可以照扮 係似樣
好似呢位 好似呢位 郭偉亮

na...na...na... na...na...na... na...na...na... You can be the batman
na...na...na... na...na...na... na...na...na... You can be the X-men
na...na...na... na...na...na... na...na...na... You can be the spiderman
na...na...na... na...na...na... na...na...na... I can be the iron-man

Iron Man Iron Man 無敵化身
鬼咁多錢 鬼咁多女 嚇窒人
公眾偶像 公眾偶像 唔夠分
邊有一位 邊有一位 會勁過

Iron Man Iron Man 純屬似樣
可以打機 可以寫歌 繼續唱
鍾意我扮 可以照扮 係似樣
好似呢位 好似呢位 郭偉亮

Democracy viiv
1,152 Views · 6 年 前

當年亞洲電視記者由北京平安返港後,於當晚齊集在電視台做一個特備節目,親述在北京採訪的經歷和大陸軍隊血腥鎮壓的境況。 亞視新聞組徐佩瑩.

主持: 伍國任、徐佩瑩,記者: 陳潤芝,陳鐵彪、謝志鋒.
主持: 伍國任、戚香蓮、蔡富華,記者: 陳潤芝、陳鐵彪、謝志鋒.
主持: 伍國任、戚香蓮,記者: 陳潤芝、陳鐵彪、謝志鋒.

1
https://actv.1tv.hk/watch/DuMHMDCy4poYjVr
2
https://actv.1tv.hk/watch/wQftzEWVNWtiQMN
3
https://actv.1tv.hk/watch/3kRU8GlOVdXxqSw
4
https://actv.1tv.hk/watch/zJAqnnxjswvE6za
5
https://actv.1tv.hk/watch/wm49n2envyd9L5O
6
https://actv.1tv.hk/watch/zTeREQoXjlNNHar
7
https://actv.1tv.hk/watch/eO8Q4FTjfRzwRVo
8
https://actv.1tv.hk/watch/LS1UMIcdmMU7xKo
9
https://actv.1tv.hk/watch/3butYMLtro5mzJx

--
[歷史見證]1989年6月亞視北京採訪記者返港特輯

Democracy viiv
1,077 Views · 6 年 前

當年亞洲電視記者由北京平安返港後,於當晚齊集在電視台做一個特備節目,親述在北京採訪的經歷和大陸軍隊血腥鎮壓的境況。 亞視新聞組徐佩瑩.

主持: 伍國任、徐佩瑩,記者: 陳潤芝,陳鐵彪、謝志鋒.
主持: 伍國任、戚香蓮、蔡富華,記者: 陳潤芝、陳鐵彪、謝志鋒.
主持: 伍國任、戚香蓮,記者: 陳潤芝、陳鐵彪、謝志鋒.

1
https://actv.1tv.hk/watch/DuMHMDCy4poYjVr
2
https://actv.1tv.hk/watch/wQftzEWVNWtiQMN
3
https://actv.1tv.hk/watch/3kRU8GlOVdXxqSw
4
https://actv.1tv.hk/watch/zJAqnnxjswvE6za
5
https://actv.1tv.hk/watch/wm49n2envyd9L5O
6
https://actv.1tv.hk/watch/zTeREQoXjlNNHar
7
https://actv.1tv.hk/watch/eO8Q4FTjfRzwRVo
8
https://actv.1tv.hk/watch/LS1UMIcdmMU7xKo
9
https://actv.1tv.hk/watch/3butYMLtro5mzJx

--
[歷史見證]1989年6月亞視北京採訪記者返港特輯

Democracy viiv
1,452 Views · 6 年 前

當年亞洲電視記者由北京平安返港後,於當晚齊集在電視台做一個特備節目,親述在北京採訪的經歷和大陸軍隊血腥鎮壓的境況。 亞視新聞組徐佩瑩.

主持: 伍國任、徐佩瑩,記者: 陳潤芝,陳鐵彪、謝志鋒.
主持: 伍國任、戚香蓮、蔡富華,記者: 陳潤芝、陳鐵彪、謝志鋒.
主持: 伍國任、戚香蓮,記者: 陳潤芝、陳鐵彪、謝志鋒.

1
https://actv.1tv.hk/watch/DuMHMDCy4poYjVr
2
https://actv.1tv.hk/watch/wQftzEWVNWtiQMN
3
https://actv.1tv.hk/watch/3kRU8GlOVdXxqSw
4
https://actv.1tv.hk/watch/zJAqnnxjswvE6za
5
https://actv.1tv.hk/watch/wm49n2envyd9L5O
6
https://actv.1tv.hk/watch/zTeREQoXjlNNHar
7
https://actv.1tv.hk/watch/eO8Q4FTjfRzwRVo
8
https://actv.1tv.hk/watch/LS1UMIcdmMU7xKo
9
https://actv.1tv.hk/watch/3butYMLtro5mzJx

--
[歷史見證]1989年6月亞視北京採訪記者返港特輯

Jacky Chun-Kit Chow
876 Views · 6 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=j-qznpbRlWc

福音樂壇孖寶鍾氏兄弟 繼《鐘聲》後傾力製作
國際視野 香港情懷
打造不一樣發燒音樂《齊唱‧吳秉堅之歌》
將獨立‧發燒‧文化‧福音
凝聚出屬於香港的非一般Gospel Standards專輯
首主打〈無言者〉 以搖滾活化福音激情
或許你未曾聽過鍾氏兄弟是誰,但這對福音孖寶的誠意與創意,絕對值得你認知。

繼上一張福音大碟《鐘聲》熱播福音及Hi Fi界別後,這對兄弟更加勇於創新,籌備兩年,再用一年半時間錄音,以更宏大的視野將福音歌曲來個天翻地覆的改變!鍾氏這次「玩得更癲」,決定聯同跨國音樂家合作之餘,更決定邀請大家久違了的跨年代歌手出山,一起打造音樂狂想曲!當中令人熟悉的名字包括︰「銀嗓子」 姚莉小姐、「搖滾教父」泰迪羅賓、天籟之音曾路得、古典鋼琴家羅乃新、達明一派的劉以達、Chyna及Blue Jeans的蘇德華和單立文、靚聲爵士天后Angelita Li、太極兩子雷有曜和雷有暉等等。向一眾偉大的音樂人致敬,也保證互動效果讓樂迷驚喜!而其勇於嘗試的膽色亦吸引環球唱片注意,在兩者發現音樂理念「情投意合」下,促成兩單位攜手合作,向廣大樂迷推介這超越福音音樂、屬於本地文化的專輯。
首主打〈無言者〉特別組織了一隊香港搖滾樂的夢幻組合,成員包括達明一派的劉以達、Chyna及Blue Jeans的蘇德華及單立文、邊界樂隊的Melchior Sarreal、及赤道樂隊,以Band Sound向80年代樂隊致敬,單是合作名字已經令人咋舌!但最難得的是香港Band Sound鼻祖泰迪羅賓在此曲中的參與,以兩個陌路人在街頭擦身而過的處境帶出兩代「無言者」對社會不同的控訴。而那電結他前奏一起,更叫你我熱血沸騰!搖滾、福音、發燒聲效錄音,種種元素不但令成熟樂迷充滿驚喜,更讓新一代樂迷接觸本地音樂鮮有的一章。

是次專輯亦邀請了世界聞名的烏干達Watoto兒童合唱團、Oscar Peterson的御用結他大師Ulf Wakenius、Michael Jackson御用和音大師Howard McCrary等世界級音樂家參與演出。再採用24/96發燒音效技術錄製,把母帶送往Michael Jackson御用的格林美得獎音響工程師Bernie Grundman操刀,務求令音色和質感更上一層樓。
國際視野 香港情懷 打造非一般音樂
鍾氏兄弟讓你愛到發燒

MUK MUK
964 Views · 6 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=RRxy4Ux4AHQ
~飛雪~

《雪山飛狐》,金庸第五部武俠小說,是《飛狐外傳》「姊妹篇」,與其情節互相關聯,但又各自獨立。1955年成稿,1959年開始連載於香港《新晚報》。

第一代《雪山飛狐》電影是在1964年上映,由李化執導,江漢、歐嘉慧等主演。講述了胡、苗、範、田為闖王李自成的侍衛,胡被誤以為投效清廷而遭殺害。三十年後,胡子胡一刀為父平反,苗子苗人鳳卻找到客店尋仇。

1985《雪山飛狐》是香港電視廣播有限公司拍攝的金庸武俠劇,由王天林執導,呂良偉、曾華倩主演,趙雅芝特別客串。

該劇將飛狐外傳和雪山飛狐合為一體,講述了胡斐練成胡家刀法,邂逅袁紫衣,結識程靈素,和展開一段苗若蘭纏繞不清的戀情的故事。

演員表
胡斐/胡一刀 呂良偉
胡夫人 (魏映雪) 戚美珍
苗若蘭 曾華倩
袁紫衣 周秀蘭
程靈素 景黛音
馬春花 趙雅芝
苗人鳳/苗家云 謝賢
田歸農/田安豹 曾江
趙半山 秦煌
陳家洛/福康安 黃允材
南蘭 陳秀珠
杜希孟 鮑方
無嗔毒手藥王 張英才
石萬嗔 駱應鈞
駱冰 胡美儀
鳳天南 楊澤霖
商劍鳴 石堅
閻基 許紹雄
平阿四 龍天生
袁銀姑 高妙思


心語(關菊英&呂方)
無線電視劇《雪山飛狐》插曲
作詞:黃霑
作曲:顧家煇

(女)雲深雪深山深處,我邀請你共住!人笑心笑伴春風笑,夢的幽清裏!
(男)孤飛鳥飛心飛處,兩顆心連住!流注傾注讓愛湧注!
(女)夢的幽谷裏。
(合唱)回嚮心語!(我愛!)

(男)巫山 (女)煙雨,
(男)隱隱 (女)與你共遊,
(男)情意 (女)親愛,
(男)痴痴 (女)要你記住!
(合唱)眼是憑,身是證,纏綿為你傾注!啊!啊!

(合唱)投奔寸心深深處,我邀請你入住!人到心到伴春風到,
(女)夢的詩句,
(合唱)回嚮心語!(我愛!)

(男)孤飛鳥飛心飛處,兩顆心連住!流注傾注讓愛湧注!
(女)夢的幽谷裏。
(合唱)回嚮心語!(我愛!)

(男)巫山 (女)煙雨,
(男)隱隱 (女)與你共遊,
(男)情意 (女)親愛,
(男)痴痴 (女)要你記住!
(合唱)眼是憑,身是證,纏綿為你傾注!啊!啊!

(合唱)投奔寸心深深處,我邀請你入住!人到心到伴春風到,
(女)夢的詩句,
(合唱)回嚮心語!(我愛!)
啊!啊!啊!啊!

g01iisee
989 Views · 6 年 前

https://youtu.be/h1Mir8ZR-Lo
來源:黃子華Dayo Wong 棟篤笑 - 官方頻道

MUK MUK
610 Views · 6 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=_t-qOEqmmrw
--
「音樂是我的所有,但音樂也令我一無所有⋯⋯」

三十年前,唱作人柳重言第一次拿起結他。從此,音樂就離不開他的人生。

初中的時候跟同樣是結他發燒友的同學Fred去鐵皮屋jam歌,從此踏上創作之路。要繼續在音樂上發展,唯有做暑期工死慳死抵,買電子琴和混音器,躲在房間日做夜做。

1989年,他參加了CASH第一屆流行曲創作大賽入行。獎項讓他踏進了樂壇這個花花世界,初期幫歌手填曲填詞,後來更當上音樂監製。經典歌曲,包括王菲的《紅豆》,陳奕迅的《單車》,都是出自他的手筆。但無論歌有幾紅,他還是背後那個不太為人所知的作曲人。

經歷SARS,唱片業低迷,柳重言在音樂路上苦苦掙扎,在2012年「世界末日前」,終於完了一個多年的音樂夢。但原來,背後的靈感及動力,都是來自一段空白了的緣份⋯⋯

MUK MUK
1,060 Views · 6 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=7Xn2vw9kiAo
--

瀝源與禾輋之間的結局...

一夜之後,Melody不敢思考一個問題。
彭家威係唔係對自己認真呢?
一個屬於香港人的愛情故事 -《瀝源與禾輋之間III》。

一連三集已經完結,記得支持埋台前幕後:
演員:米露迪 Melody Ma Vectra Tang 芊蕙子
導演:混血肥仔
攝影:蝦條哥
創作:書然
————————————————————
記得喺FACEBOOK設定「搶先看 / SEE FIRST」

MUK MUK
57 Views · 3 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=Ln_h8IxXY9w
--
⁣《迴光物語》

曲:吳林峰
詞:小克
編:王雙駿
監:王雙駿

昏暗中 街燈與流螢
燦爛裡 起舞
有沒有 擔心絆倒
不可歸家 那漫長路

幽暗中 凝望飛灰化作浮塵
結聚似 荒島
那地厚 與這天高
仰首一笑 不知道

我被遺落 在寬廣的 銀河
面前繁星 多不勝數 Wow
卻沒半顆 樂於照亮 新去路
漆黑之中 堅持望見 光譜

黑暗中 等不到黎明
這雙眼 看不出恐怖
已習慣 處身孤單的煎熬
披星戴月 以淚光 照地圖

我被遺落 在寬廣的 銀河
面前繁星 多不勝數 Wow
卻沒半顆 樂於照亮 新去路
漆黑到底 尋遍光線 那預告
Wow  Wow


 
遙遙盼望 沒有光
茫茫宇宙 它破滅 成全美好

永恆流落 在寬廣的 銀河
淡忘前因 不顧後果 Wow
最後我 石破天驚 來全力粉碎
新與舊 星宿 同創造
一刻天荒和地老

Jacky Chun-Kit Chow
735 Views · 6 年 前

https://youtu.be/cLvRNF8z6og
儍痴痴 主唱 李麗珊 Lisa Lee
曲:槙原敬之 詞:向雪懷

若你發覺我時常傻痴痴
望著你半醉半痴不懂說話等你示意
可會知你就是 像天邊一個仙子

若你愛上(發覺)我這個傻小子
活著你影子每天隱約乍現不遠處
是我想你將我重視 誰人最愛沒懷疑

相識當天心裡熱情已經開始
求求你珍惜此番心意它多采多姿
柔情如青空輾轉飄過動人我的歌聲
將你心悄悄灌醉甜蜜似詩

請明瞭 我心痴
情像是怒海翻波不是漣漪
每晚我都跟你夢中輕私語
言無盡 將不會停止

請明瞭 我心痴
能日後地老天荒因為傻開始
無掩飾只因我願對你真摯
愛我嗎? 耐心等你願意

Jacky Chun-Kit Chow
550 Views · 6 年 前

https://youtu.be/NHCBj_Ei92U

到底是近在咫尺,或是咫尺天涯....

更多容祖兒歌曲已經登陸iTunes Store | More Music On iTunes Store
http://iTunes.com/JoeyYung

曲:張學友
詞:黃偉文
編 / 監:馮翰銘

一天一天 日日夜夜 面對面
既相處 也同眠
一點一點 逐漸逐漸 便發現
縱相對 卻無言

靜靜默默 望著熟悉的背面
一彎身影 原來離我多麼的遠
像天涯 那一端 沒法行 前一吋

我 留著你在身邊 心 仍然很遠
我想伸手拉近點 竟觸不到那邊
就欠一點點 但這一點點

觸摸得到 揣摩不到 這麼近
那麼遠 卻仍然
相宿相棲 不聲不響 我跟你
已改變 已無言

靜靜默默 望著陌生的背面
心中所想 原來離我多麼的遠
像天涯 那一端 沒法行 前一吋

* 我 留著你在身邊 心 仍然很遠
也許終於都有天 當你站在前面
但我分不出這張是誰的臉

我 留著你在身邊 心 仍然很遠
我想伸手拉近點 竟觸不到那邊
就欠一點點 但這一點點 卻很遠 *

Repeat *


關注更多容祖兒消息 | Get Closer to Joey Yung

英皇娛樂Facebook: http://www.facebook.com/EEGPage
容祖兒國際歌迷會 International Fans Club: http://jy6.hk
容祖兒 @英皇娛樂Official Website: http://www.eegmusic.com/artist/index....
容祖兒 @騰訊微博 Tencent Weibo:http://t.qq.com/Joeyhappy616
容祖兒 @新浪微博 Sina Weibo:http://weibo.com/joeyyung
英皇娛樂 iPhone Apps:http://url.cn/7PUwlQ

MUK MUK
73 Views · 3 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=EMt1dglemc8

⁣LMF - 1127

作詞:Lmf
作曲:Lmf
編曲:Lmf

Chr:
有佢教曉我地唔係東亞病夫
黃皮膚都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地
中國人唔要睇死自己

Mc Yan:
公元二千年中國五千年
六十年前呢度 曾經出過一個人
大家又知唔知道 佢又做過一o的事
行過一條路 令到全世界o既人都知道
乜o野叫做中國人中國精神
佢拍過電影四五部 透過活動o既影像螢光幕上
前所未有o既動作速度 拳腳套路哲學角度
無分國度用現代o既電影製造
向全世界解釋中國功夫文化
又行o左一條新o既道路
截拳道 大懶堂今次o係呢度
淨係想你做番一個似樣o既中國人
可以學人唔使下下抄人
至好就用心去消化人地點做
試下又問下
呢度點解又有一班失敗o既人
唔支持自己人成日走去扮其他人

Phat:
一個大中華 一個李小龍
無一個中國人唔為佢覺得驕傲
西洋拳劍柔道詠春北派堂腿十二路
各門各路各式各樣 每一種招數

佢都用紙筆去紀錄 紀錄低
唔駛做乜o野門派o既徒弟
以無法為有法
你自己就係最好o既方法
要真正表達你本質
至係最積極o既武德

Kit:
佢揀o左呢條路佢又行出o左呢一步
創立o左一套拳法叫做截拳道
佢o既主張做人要有自己o既態度
唔可以墨守成規就原地踏步
成日企響度 得個諗字又唔走去做
做 又諗o左條歪路
想做就去做 但就最緊要行條正路
就如截拳道 療陰插眼佢一定唔做

Mc Yan:
唔要欺騙自己 扮假鬼唔三唔四
李小龍精神不死 中國人唔會忘記
唔要欺騙自己扮 假鬼唔三唔四
李小龍精神不死 中國人唔會忘記

Wah:
你要知道我地中國人有乜唔好
我地有五千年歷史你有冇
為o左面子變成白色恐怖
你問心o個句你有冇
我想知道我地中國人有乜唔好
你話我封閉 我話我有分數
為世界貢獻又有乜唔好
係每個人最基本你做到

MUK MUK
50 Views · 2 年 前

https://www.youtube.com/watch?v=TA0kIUAAHQE
--
⁣梅艷芳 Anita Mui - 再共舞
曲: 黎小田
詞: 鄧偉雄

音樂始終不斷演奏着
節奏勁血也沸騰展舞步
身要動手足揮舞純動作
今朝一去不知那日再共舞
應享受不必牽掛一切事
碰與撞要去退讓不發怒
充滿勁高聲呼叫齊共舞
今朝一去不知那日再共舞
*怕青春快逝會虛渡
笑可以除煩惱
不怕叫又跳不覺疲勞
真性情心中一切傾訴盡
確自由那會理會規律
生與熟不必分界齊共舞*
應該知道心中翳悶要盡吐
Repeat*#
今朝一去不知那日再共舞

g01iisee
1,059 Views · 6 年 前

https://youtu.be/UR9YT9m7QrE
來源:黃子華Dayo Wong 棟篤笑 - 官方頻道

Jacky Chun-Kit Chow
1,020 Views · 6 年 前

//我是我故事的主角,同時也是別人故事的配角,我們都要演好自己的角色,沒有人可代替。而當我們成為別人故事的配角時,我們仍有重要美麗的任務:就是能夠令主角演譯得更有活力,更出色,以及更有意義。這個關鍵是愛。(陳瑞如校長)//
本片榮獲《第五屆學界電影節》:最佳劇本金奬、最佳製作金奬、最佳演員銀獎。

出品:基督教宣道會徐澤林紀念小學2010
監製:陳瑞如校長
導演:朱子穎
編劇:朱子穎
主演:曾孝妍同學、吳嘉倫同學

每一人都曾經幻想過擁有超能力。來自7472星球,超人家族,超人X的插班生陳積加令到思思班長十分煩惱,繼而產生了不少趣事。在一次誤會之後,超人積加缺課了3天,當思思班長知道了更多有關積加的身世時,思思班長重新思考了什麼才是真正的超能力。 (基督教宣道會徐澤林紀念小學2010)

主題曲:〈祢杖祢竿〉
詞、曲:馮鑑邦Remus、高思敏Rainice
編曲:高寶強Kenko
主唱:曾孝妍

無話再講 難掩心中失意
遠望長空 有誰可給靠依
四面無光 絕處漆黑中我孤獨徬徨
人在世 不知終點哪方

神是牧者 尋找那失喪
賜下平安 世上的真光
照亮我心 死蔭幽谷中也不用徬徨
雲霧漸散去 重見日朗

[Chorus]
全因祢杖及祢的竿 安慰伴我走過
在溪水邊 我全然可安歇
讓我躺於青草地 默想主恩的美
以感恩的心念記 上帝恩典完備
全因祢是力量盼望 指引我方向
願意傾一生讚頌 為祢歌唱
令我的福杯滿溢 筵席主祝福擺設
同在到永遠 神恩典不竭

全因祢是力量盼望 指引我方向
路縱多艱苦 也願為祢擺上
十架天天都背着 磨練精兵主雕琢
順服祢帶領 持守主天約

--
《我的超人同學》第一節:
https://www.youtube.com/watch?v=BqpAakh9_-0
《我的超人同學》第二節:
https://www.youtube.com/watch?v=8otrm9xYbrI
《我的超人同學》第三節:
https://www.youtube.com/watch?v=13ZHx4g3OrM
《我的超人同學》預告片:
https://www.youtube.com/watch?v=o7IzJ-weoYk

基督教宣道會徐澤林紀念小學
http://www.ccl.edu.hk/
Showing 3 out of 17